THƯ  VIỆN

PGHH

Sách và Tài Liệu Tham Khảo

Xếp Theo Môn Học

 

 

BHH110.

·....Niên Biểu PG Việt Nam.   Trần Tri Khách

·    Lịch Sử Phật giáo Việt Nam.     Lê Mạnh Thát

 

 
 

BHH120. VĂN HỌC LƯ TRẦN

·.....Khoá Hư Lục.     Trần Thái Tông
·.    Thiền Uyển Tập Anh.

 

BHH200. Lịch Sử Đức Thầy và PGHH

 

·.đức Huỳnh Giáo Chủ, (Sách) Vương Kim

· Nguồn Gốc Đạo PGHH (1), Nguyễn Văn Hầu

· Nguồn Gốc Đạo PGHH (2), Nguyễn Văn Hầu

· PGHH: Một Nền Đạo Dân Tộc, Nguyễn Văn Hầu

· PGHH: Một Nền Đạo Vừa Quy Nguyên Phật Pháp Vừa Canh Tân Giáo Điều, Nguyễn Văn Hầu

· để Hiểu Phật Giáo Ḥa Hảo Thanh Sĩ & Vương Kim

· đức Phật Thầy Tây An, Vương Kim.

· đức Phật Thầy Tây An Với Công Cuộc Khai Hoang, Nguyễn Trung Nghĩa.

 

BHH220. PGHH và Pháp Môn Tịnh Độ.

 

· Tịnh Độ Cư Sĩ: Hướng Đi Tích Cực của Thời Đại. Tâm Hà Lê Công Đa
·   T́m hiểu trào lưu Tịnh Độ tại Việt Nam. Thích Tâm Hải

·    Pháp Môn Tịnh Độ. Minh Thọ

·    T́m hiểu giáo nghĩa Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bản. Định Huệ

·     Ngài Thân Loan và Chân Tông Tịnh Độ. Việt dịch : Tuệ Liên

·.    Pháp Môn Tịnh Độ. HT Thích Trí Thủ.

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

BHH310. Giáo Lư:

Sấm Giảng Khuyên người Đời Tu Niệm.

 

· Mục Lục.

· Quyn1. Sấm giảng khuyên người đời tu niệm .
 

BHH320.  Giáo Lư: Kệ Dân Của Người Khùng.

· Quyển 2. Kệ dân của người khùng

 

BHH330.  Giáo Lư: Sám Giảng.

· Quyển 3. Sám Giảng.

 

BHH340.  Giáo Lư:  Giác Mê Tâm Kệ.

· Quyển 4. Giác mê tâm kệ.

 

BHH350.  Giáo Lư:  Khuyến Thiện.

· Quyển 5. Khuyến thiện của Ông Vô Danh Cư Sĩ

 

 

 

 

BHH360.  Giáo Lư:

 

·  THI VĂN GIÁO LƯ.

·  NĂM KỶ MĂO ( 1939)

·  NĂM CANH TH̀N (1940)

·  NĂM TÂN TỴ (1941)

·  NĂM NHÂM NGŨ (1942)

·  NĂM QÚI MÙI (1943)

·  NĂM ẤT DẬU (1945)

·  NĂM BÍNH TUẤT (1946)

·  NĂM ĐINH HỢI (1947)

·  Phụ lục.

 

 

 

BHH400.  Giáo Lư Tứ Ân.

 

BHH410.  Nghi Lễ PGHH

 

BHH420.  Đạo Đức PGHH.

 

· Cách tu hiền và sự ăn ở của một người bổn đạo.

· Tám Điều Răn Cấm của PGHH. Phan Bá Cầm.

 

BHH430 PGHH và Thời Đại.

 

· Bồ Tát Huỳnh Phú Sổ & Phật Giáo Thời Đại. Lê Hiếu Liêm


 

 

[THẾ HỌC] [PHẬT HỌC] [PGHH] [SẤM GIẢNG] [NSLONGHOA]