Bầu cử Tổng Thống Pháp năm 2007 có ǵ đặc biệt hơn các lần trước không?

Hàn Lâm NGUYỄN- PHÚ-THỨ

 

Nước Pháp là nước dân chủ pháp trị, cho nên có tổ chức bầu cử, xin trích dẫn các cuộc bầu cử từ Xă đến Vùng được phân chia như sau : 36.560 communes (xă), 3.995 cantons (tổng), 339 arrondissements (quận), 100 départements (tỉnh) trong đó có 4 tỉnh hải-ngoại và 26 régions (vùng) trong đó có 4 vùng hải-ngoại.


Tuy nhiên, chỉ có các cấp xă, tỉnh và vùng mới có tư-cách pháp-nhân, chủ-yếu là có ngân-sách chi thu tự-trị, do hai cơ-quan cai quản là : quyết-nghị và chấp-hành.


Tất cả các cuộc bầu cử, từ Hội-đồng xă (conseil municipal), Hội-đồng tỉnh (conseil général) đến Hội-đồng vùng (conseil régional), đều có nhiệm-kỳ 6 năm, nghị-viên măn-nhiệm có thể tái ứng-cử, không hạn-chế số nhiệm-kỳ.


Ngoài ra, c̣n có 3 cuộc bầu-cử nhiệm kỳ 5 năm 1 lần như : Dân-biểu Nghị-viện Âu-châu (Nghị-viện Âu-châu gồm 626 Dân-biểu, trong đó Pháp có 87 Dân-biểu. Với 25 nước hội-viên, Nghị-viện Âu-châu sẽ gồm 732 Dân-biểu), Dân-biểu Hạ nghị-viện (có 577 Dân-biểu), và Tổng-thống.


Riêng các Nghị-sĩ Thượng nghị-viện (nhiệm-kỳ 6 năm), được bầu-cử gián-tiếp trong phạm-vi mỗi tỉnh, gồm 304 Nghị-sĩ nhiệm-kỳ 9 năm, mỗi 3 năm bầu lại 1/3 tổng-số.


Trước khi t́m hiểu việc bầu cử Tổng Thống Pháp năm nay, xin nhắc lại các cuộc bầu cử đă qua, xin trích dẫn tại Chương Phụ Lục trong quyển 4000 Từ Ngữ Thực Hành 2 của tác giả vừa hoàn thành như sau :1.- Bầu Cử Tổng Thống Năm 1995Được biết, năm 1995 nước Pháp bầu lại Tổng Thống vào hai ngày chủ nhựt 23.4.1995 và 7.5.1995, gồm có 9 ứng cử viên ở ṿng thứ nhứt, khi kết quả ngày 23.4.1995 có 3 ứng cử dẫn đầu là :


- Ông Lionel Jospin (PS) (... Bộ Trưởng Giáo Dục từ 28-6-1988 đến 6.4.1992 dưới hai thời Thủ Tướng là : Michel Rocard và Edith Cresson) được 7.097.786 phiếu tức 23,3%


- Ông Jacques Chirac (... Dân Biểu kiêm Chủ Tịch đảng RPR và Đô Trưởng Paris, đă từng 2 lần đảm trách chức vụ Thủ Tướng Chánh Phủ với thời : Tổng Thống Valéry Giscard d'Estaing (UDF) cánh hữu từ năm 1974 đến 1976 và Tổng Thống François Mitterrand (PS) cánh tả từ ngày 23-3-1986 đến 28-6-1988. Ngoài ra, đă ứng cử 2 lần Tổng Thống nhưng thất cử và kỳ này là lần thứ 3) được 6.348.375 phiếu tức 20,84%


- Ông Edouard Balladur (RPR đương kiêm Thủ tướng Chánh Phủ, nguyên Bộ Trưởng Tài Chánh thời Thủ Tướng Jacques Chirac) được 5.658.796 phiếu tức 18,56%.


Sau khi, có kết quả bầu cử, Ông Edouard Balladur thấy không thể để cánh hữu thất cử Tổng Thống như lần trước Ông Jacques Chirac không dồn phiếu cho Ông Valéry Gicard d'Estaing (UDF) tái ứng cử Tổng Thống năm 1981, để rồi Ông Valéry Giscard d'Estaing phải thất cử và khiến Ông François Mitterrand đắc cử lần thứ 1 và tái đắc cử lần thứ 2 kéo dài 2 nhiệm kỳ liên tiếp 14 năm (1981-1995) cho nên Ông Edouard Balladur lên truyền h́nh tối chủ nhựt 23.4.1995 tuyên bố dồn phiếu cho Ông Jacques Chirac ở ṿng 2 vào ngày chủ nhựt 7.5.1995, mặc dầu hai Ông này trong thời kỳ vận động tranh cử ở ṿng 1 không tiếc lời nói xấu nhau, để rồi đem lại kết-quả vẻ vang cho cùng đảng RPR thắng cử.Cuộc bầu cử Tổng Thống Pháp ở ṿng 2, số cử tri đi bầu được 29.943.671 phiếu. Ông Jacques CHIRAC được bầu 15.763.027 phiếu đạt 52,64%, đắc cử Tổng Thống Pháp nhiệm kỳ 7 năm (1995-2002) và Ông Lionel JOSPIN được bầu 14.180.644 phiếu đạt 47,36%.Thế là, đất nước Pháp trở lại phe tướng Charles de Gaulle cánh hữu rất thuận chiều và trọn vẹn từ Hành Pháp đến Lập Pháp (v́ đă có đa số Dân Biểu và Thượng Nghị Sĩ trong Quốc Hội lưỡng viện). Riêng Ông Lionel JOSPIN, Parti Socialiste = PS) thuộc đảng Xả Hội đương cầm quyền là Tổng Thống MITTERRAND François, phe cánh tả đă thất cử với 47,36%. Đó là điểm son ở chế độ Tự Do, Dân Chủ, Pháp Trị. Ông Jacques CHIRAC sau khi được Ông Roland Dumas, Chủ Tịch Hội Đồng Lập Hiến (Le président du conseil constitutionnel) tuyên bố chấp nhận kết-quả bầu cử vào ngày thứ bảy 13-5-1995 và lễ bàn giao chức Tổng Thống được cử hành lúc 11 giờ trưa thứ tư, ngày 17-5-1995 tại dinh Tổng Thống (Palais de l'Élysée) Paris giữa cựu Tổng Thống François MITTERRAND măn nhiệm kỳ và Ông Jacques CHIRAC vừa đắc cử.2.- Cách thức sinh hoạt bầu cử Tổng Thống ra sao?


Nhân đây, để biết thêm về sinh hoạt chánh trị bầu cử nước Pháp, thường bầu 2 ṿng, ví như bầu cử Tổng Thống Pháp năm 1995, chúng ta thấy kỳ này có 9 ứng cử viên, gồm tất cả các đảng phái lớn nhỏ, từ cánh hữu, cánh tả, cho đến cánh thuộc đảng cộng sản Pháp (Parti Communistre = PC, đảng cực hữu (Front National = FN)... Điều có quyền ra ứng cử, với điều kiện cho mỗi ứng cử phải có như sau : Quốc Tịch Pháp, tối thiểu 23 tuổi, đă thi hành quân dịch, không mang tiền án và phải có sự giới thiệu từ 500 chữ kư của những vị đại diện dân cử trong tổng số 36.664 thị trưởng, 577 dân biểu, 321 thượng nghị sĩ, 1.880 nghị viên hội đồng vùng và 3.978 nghị viên hội dồng tỉnh. Sau khi được Hội Đồng Lập Hiến chấp nhận đơn đủ điều kiện, th́ được chánh phủ tài trợ 1 triệu quan để vận động bầu cử, tuy nhiên mỗi ứng cử viên có thể bỏ tiền ở ṿng 1 là 90 triệu quan và ở ṿng 2 là 120 triệu quan tối đa để vận động bầu cử. Số tiền này không được sự tài trợ của các xí nghiệp, cơ xưởng tư nhân. Tuy nhiên số tiền đó có thể do đảng hoặc cảm t́nh viên hổ trợ. Riêng Chánh Phủ Pháp dự trù cho việc tổ chức bầu cử Tổng Thống Pháp lên đến 903 triệu quan do ngân sách quốc gia đài thọ.3.- Bầu Cử Tổng Thống Năm 2002Trong cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2002, được biết có 16 ứng cử viên Tổng Thống nhiều hơn năm 1995, nhưng theo sự thăm ḍ có hai đối thủ chánh sẽ lọt vào ṿng hai. Đó là :


- Ông Jacques CHIRAC, 69 tuổi, tái ứng cử Tổng Thống.


- Ông Lionel JOSPIN, 64 tuổi, sanh ngày 12-7-1937, tại Meudon (Hauts-de-Seine), đang tại chức Thủ Tướng Chánh Phủ từ ngày 02-6-1997 cho Ông Jacques CHIRAC.


Cả hai đối thủ này đă tranh nhau chức Tổng Thống 7 năm, ở ṿng 2 vào ngày chủ nhựt 7.5.1995 vừa qua. Kỳ này, hai đối thủ lại tái diễn tranh chức Tổng Thống có 5 năm thay v́ 7 năm, v́ luật lệ đă thay đổi.
Trong 16 ứng cử viên Tổng Thống gồm có 8 ứng cử viên cánh hữu và 8 ứng cử viên cánh tả (12 ông và 4 bà). Ứng cử viên lớn tuổi nhứt là Ông Jean-Marie LE PEN, 73 tuổi (tuổi lớn nhứt), Chủ-Tịch đảng Front National (FN) cực hữu, cánh hữu và ứng cử viên trẻ tuổi nhứt là Ông Olivier BESANCENOT, 27 tuổi (tuổi nhỏ nhứt), nhân viên bưu điện, cánh tả.


Ngày bầu cử ṿng 1 vào ngày chủ nhựt 21 tháng 4 năm 2002 và ngày bầu cử ṿng 2 vào ngày chủ nhựt 5 tháng 5 năm 2002.


Ngày thứ sáu, 5-4-2002 mỗi ứng cử viên được bộ Nội-Vụ ứng cho 153.000 Euros tương đương 1.000.361, 20 quan Pháp.


Căn cứ theo Conseil Constitutionnel (Hội Đồng Lập Hiến), có kết quả ṿng 1 như sau :


1.- M. Jacques CHIRAC 69 tuổi, đương kiêm Tổng Thống, tái ứng cử, đảng RPR, cánh hữu, có 5.665.855 phiếu bầu, được 19,88%.


2.- M. Jean-Marie LE PEN 73 tuổi (tuổi lớn nhứt), Chủ-Tịch đảng Front National (FN) cực hữu, cánh hữu, có 4.804.713 phiếu bầu, được 16,86%.


3.- M. Lionel JOSPIN, 64 tuổi, đương kiêm Thủ Tướng Chánh Phủ, đảng Xả Hội (PS), cánh tả, có được 4.610.113 phiếu bầu, được 16.18%.


4.- M. François, BAYROU, 50 tuổi, Dân biểu Âu Châu, cựu Bộ Trưởng Giáo Dục, chủ tịch đảng UDF thuộc cánh hữu, có được 1.949.170 phiếu bầu, được 6.84%.


5.- Mme. Arlette LAGUILLER, 62 tuổi, Dân Biểu Âu Châu, cánh tả, có được 1.630.045 phiếu bầu, được 5,72%.


6.- M. Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, 63 tuổi, Dân Biểu, cựu Bộ-Trưởng Nội-Vụ, Chủ tịch đảng Mouvement des Citoyens (MDC), cánh tả, có được 1.518.528 phiếu bầu, được 5,33%.

7.- M. Noel MAMÈRE, Dân Biểu Quốc Hội, đảng xanh, nhà báo, cánh tả, có được 1.495.724 phiếu bầu, được 5,25%.


8.- M. Olivier BESANCENOT, 27 tuổi (tuổi nhỏ nhứt), nhân viên bưu điện, cánh tả, có được 1.210.562 phiếu bầu, được 4,25%.


9.- M. Jean SAINT-JOSSE, 57 tuổi, Dân biểu Âu Châu, Chủ Tịch đảng Mouvement Chasse, Pêch, Nature, Traditions (CPNT) tức đảng Săn bắn, Câu cá... cánh tả, có được 1.204.689 phiếu bầu, được 4,23%.

10.- M. Jean MADELIN, 55 tuổi, Dân biểu Âu Châu, cựu Bộ Trưởng Kinh Tế Tài Chánh, Chủ Tịch đảng Démocratie Libérale (DL) Dân chủ Tự Do, cánh hữu, có được 1.113.484 phiếu bầu, được 3,91%.
11.- M. Robert HUE, 55 tuổi, y-tá, Dân Biểu, cựu Tổng Thơ Kư đảng Cộng-Sản Pháp (PC), cánh tả, có được 960.480 phiếu bầu, được 3,37%.


12.- M. Bruno MEGRET, 52 tuổi, thành viên Hội Đồng Tỉnh, Chủ Tịch đảng Mouvement National Républican (MNR), cựu nhân vật số 2 của đảng Front National (FN) cũng thuộc cực hữu, cánh hữu, có được 667.026 phiếu bầu, được 2,34%.


13.- Mme. Christine TAUBIRA, 49 tuổi, giáo sư kinh tế, Dân Biểu Quốc Hội, cánh tả, có được 660.447 phiếu bầu, được 2,32%.


14.- Mme. Corinne LEPAGE, 49 tuổi, Cựu Bộ Trưởng thời Thủ Tướng JUPPÉ Alain (ministrre de l'Evironnement en 1995), Luật-sư, cánh hữu, có được 535.837 phiếu bầu, được 1,88%.


15.- Mme. Christine BOUTIN, 57 tuổi, Dân Biểu Quốc Hội, cánh hữu, có được 339.112 phiếu bầu, được 1,19%.


16.-M. Daniel GLUCKSTEIN, 48 tuổi, giáo viên, cánh tả, có được 132.686 phiếu bầu, được 0,47%.


Và hai ứng cử được vào tranh cử ṿng 2 là:


1.- M. Jacques CHIRAC 19,88% được bầu 5.665.855 phiếu.


2.- M. Jean-Marie LE PEN 16,86% được bầu 4.804.713 phiếu.


Được biết, kỳ bầu cử ṿng 1 này, số người cử tri ghi tên (Inscrits) có 41.194.689, số người đi bầu (Votants) 29.495.733. Cánh hữu (Droite) được 10.808.147 phiếu, cực hữu (Extrême droite) được 5.471.739 phiếu. Cánh tả (Gauche) được 9.245.292 phiếu - cực tả (Extrêm gauche) được 2.973.293 phiếu. Số phiếu bất hợp lệ hay bỏ phong b́ không (Nuls ou Blancs) có 997.262 phiếu và số người vắng mặt không đi bầu (Abstention) 11.698.956.


Ông Lionel JOSPIN có 16,18% được 4.610.133 phiếu bầu, cho nên đứng hạng 3, thua Ông Jean-Marie LE-PEN 194.580 phiếu.Sau khi công bố kết quả, Ông Lionel JOSPIN lên truyền h́nh tuyên bố : "hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự thảm bại lịch sử của đảng xả-hội thuộc cánh tả và sẽ vĩnh viễn rút lui khỏi cuộc đời chánh trị của Ông sau ngày 5-5-2002".


Trong khi đó, Ông Jean-Marie LE-PEN rất hài ḷng đă đánh bại cánh tả trong đó có các đảng : Xả Hội =PS, Xanh Lá Cây = PV và Cộng Sản Pháp = PCF... để vào ṿng 2.


Ông là chủ tịch đảng cực hữu, có chủ trương "nước Pháp của người Pháp", kỳ thị tất cả người ngoại quốc ở trên nước Pháp... cho nên Ông bị các sinh viên, học sinh khắp nước Pháp cũng như các hội đoàn và đảng phái cánh tả xuống đường biểu t́nh chống lại Ông, đồng thời dồn phiếu ṿng 2 cho Ông Jacques CHIRAC đắc cử vẻ vang với 25.537.956 phiếu bầu, được 81,96% và Ông Jean-Marie LE-PEN, thảm bại chỉ có 5.525.032 phiếu bầu được 18,04%.4.- Cuộc Tranh Cử Tổng Thống Năm 2007 như thế nào?


Năm nay, nước Pháp tổ chức bầu cử Tổng Thống, gồm có 12 ứng cử viên rớt đúng Thập Nhị Đia Chi, gồm 8 Nam và 4 Nữ theo thứ tự như sau :


1.- François BAYROU (Union pour la Démocratie Française = UDF)


2.- Olivier BESANCENOT (Ligue communiste révolutionnaire)


3.- José BOVÉ (Altermondialiste).


4.- Marie George BUFFET (Parti communiste = PC)


5.- Arlette LAGUILLER (Lutte Ouvrière)


6.- Jean Marie LE PEN (Front National = FN)


7.- Frédéric NIHOUS (CPNT)


8.- Ségolène ROYAL (Parti Socialiste = PS)


9.- Nicolas SARKOZY (Union pour un mouvement Populaire = UMP)


10.- Gérard SCHIVARDI (Soutenu par le Parti des travailleurs lutte ouvrière).


11.- Philippe de VILLIERS (Mouvement Pour la France = MPF)


12.- Dominique VOYNET (Parti les Verts)


Căn cứ theo Hội Đồng Lập Hiến (Conseil constitutionnel), bầu cử ṿng 1 ngày chủ nhựt 22-4-2007, số cử tri toàn quốc là 43.651.575, số cử tri đi bầu là : 36.929.117 tức 84,59%, số cử tri không đi bầu là 6.722.458 tức 15,40% và có kết quả các ứng cử viên như sau :


1.- Mr. Nicolas SARKOZY, sanh 28-1-1955, Chủ tịch đảng Union pour un Mouvement Populaire (UMP), cánh hữu, được bầu 31,18%.


2.- Mme Ségolène ROYAL, sanh 22-9-1953, đảng Xă Hội Parti Socialiste (PS), cánh tả, được bầu 25,87%.
 

3.- Mr.François BAYROU, sanh 25-5-1951, Chủ tịch đảng Union pourla Démocratie Française (UDF), cánh hữu, được bầu 18,57%.


4.- Mr. Jean-Marie LE PEN, sanh 20-6-1928 (tuổi lớn nhứt), Chủ-Tịch đảng Front National (FN) cực hữu, được bầu 10,44%.


5.- Mr. Olivier BESANCENOT, sanh 18-4-1974 (tuổi nhỏ nhứt), nhân viên bưu điện, cánh thiên tả cộng sản (Ligue communiste révolutionnaire), được bầu 4,08%.


6.- Mr. Philippe de VILLIERS, sanh 25-3-1949), Chủ tịch đảng Mouvement Pour la France (MPF, thiên hữu, được bầu 2,23%.


7.- Mme Marie - George BUFFET,sanh 7-5-1949, Partie Communiste (PCF) đảng Cộng Sản Pháp, được bầu 1,93%.


8.- Mme Dominique VOYNET, sanh 4-11-1958, Parti des verts (đảng màu xanh lá cây), cánh thiên tả, được bầu 1,57%.


9.- Mme Arlette LAGUILLER, sanh 18-3-1940, cánh thiên tả (Lutte Ouvrière), được bầu 1,33%.
 

10.- Mr. José BOVE, sanh 11-6-1953, cánh thiên tả, được bầu 1,32%.


11.- Mr. Frédéric NIHOUS, sanh 15-8-1967, Directeur politique de CPNT, được bầu 1,15%.
 

12. Mr. Gérard SCHIVARDI, sanh 17-4-1950, Maire de Mailhac (Aude), cánh thiên tả (soutenu par le Parti des travailleurs), được bầu 0,34%.


(Nhân đây, xin trở lại cuộc bầu cử Tổng Thống Pháp vào ngày chủ nhựt 21-4-2002 vừa qua có 16 ứng cử viên, xin trích dẫn và so sánh các đảng khác được bầu như sau :


Ông Noel MAMÈRE (Verts) 5,25%, năm nay Bà Dominique VOYNET, được bầu 1,57%.


Bà Arlette LAGUIKLLER, cánh thiên tả (Lutte Ouvrière),) 5,72%, năm nay được bầu 1,33%.


Ông Olivier BESSANCENOT, cánh tả thiên cộng 4,25%, năm nay được bầu 4,08%.


Ông Robert HUE đảng Cộng Sản Pháp (PCF) 3,37%, năm nay Bà Marie - George BUFFET, được bầu 1,93%.)


Do vậy, có hai ứng cử được vào tranh cử ṿng 2 vào ngày chủ nhựt 6-5-2007 như dưới đây :


1.- Mr Nicolas SARKOZY, được bầu 31,18%.


2.- Mme Ségolène ROYAL, được bầu 25,87%.


Đặc biệt, lần này có phái nữ lần đầu tiên được bầu cử về hạng nh́. Đó là, bà Ségolène ROYAL Riêng đối với đảng Xă Hội Parti Socialiste (PS), lần này xem như được cử tri tín nhiêm hơn cuộc tranh cử Tổng Thống vào ngày chủ nhựt 21-4-2002. Bởi v́, ông Lionel JOSPIN lúc đó đương kiêm Thủ Tướng Chánh Phủ (PS), chỉ được bầu 16,18% về hạng ba.


Ngoài ra, ông Jean-Marie LE PEN, đă từng về hạng nh́ để tranh cử Tổng Thống vào ngày chủ nhựt 21-4-2002 với ứng cử viên đương kiêm Tổng Thống Jacques CHIRAC lúc bấy giớ là 16,86%, nhưng lần này chỉ được bầu 10,44%, cho nên về hạng tư.


Trong khi đó, ông François BAYROU được tín nhiệm hơn lần tranh cử Tổng Thống vào ngày chủ nhựt 21-4-2002 ông François BAYROU chỉ được bầu 6,84%, cho nên lần này được bầu 18,57% về hạng ba.

Khi xem kết quả bầu cử ṿng 1, phe cánh phải đại thắng với 3 đảng : UMP, UDF và FN, nhưng khổ thay, không đồng thuận với nhau kết hợp thống nhứt dồn phiếu cho Ông Nicolas SARKOZY tranh cử với cánh tả.


Đặc biệt Ông François BAYROU không có dồn phiếu cho Ông Nicolas SARKOZY mà c̣n có ư định muốn kết hợp với cánh tả của Bà Ségolène ROYAL để kiếm ghế, cuối cùng không thành công, c̣n Ông Jean-Marie LE PEN cũng không muốn dồn phiếu cho Ông Nicolas SARKOZY bởi cái hận thất cử quá chênh lệch năm 2002 với Tổng Thống Jacques CHIRAC và Ông Jean-Marie LE PEN không bao giờ có ư định kết hợp với cánh tả PS, cho nên Ông Jean-Marie LE PEN lên diễn đàn tuyên bố với cử tri của Ông không bỏ phiếu cho ai hết.


Chúng ta nên nhớ rằng, nước Pháp là Dân Chủ Pháp Trị cho nên dù các đảng trưởng có biểu bầu cho ai cũng không thể thực hiện được, bằng chứng kết quả ṿng 2 tối ngày chủ nhựt 6-5-2007 như sau :


1.-
Mr Nicolas SARKOZY, được bầu 18.799.722 tức 53,06%


2.- Mme Ségolène ROYAL, được bầu 16.634.269 tức 46,94%


Số ngưới không đi bầu 6.654.111 tức 15,24% (kỳ này cử tri Pháp đi bầu với tỷ lệ rất cao hơn 2 lần bầu cử dành cho Tổng Thống Jacques CHIRAC đă qua).


Thế là, Ông Nicolas SARKOZY đă đắc cử Tổng Thống vẽ vang 53,06% đúng như lời tiên đoán qua các tuổi của 4 ứng cử viên của tôi, xin trích dẫn Ông Nicolas SARKOZY như sau :

http://www.viet.no/content/view/1071/94/
...

4.- Nicolas Sarkozy, Chủ tịch đảng UMP, Bộ Trưởng Nội Vụ và ứng cử viên đảng UMP đang cầm quyền.
Sanh 28-01-1955 tức 52 tuổi Tây = 53 tuổi ta, thuộc tuổi Ất Mùi chỉ có được 4 ngày mà thôi (bởi v́, năm Giáp Ngọ (từ 03-02-1954 đến 24-01-1955).


V́ thế, Ông Nicolas Sarkozy thuộc tuổi Giáp Ngọ, mạng Sa Trung KIM, có Can là Giáp (Dương) thuộc mang Mộc và có Chi là Ngọ thuộc mạng Hỏa. Căn cứ theo luật thuận khắc ngũ hành, th́ mạng Mộc sanh mạng Hỏa (mạng Mộc bị sanh xuất, mạng Hỏa được sanh nhập) tức tuổi này Can sanh dưỡng Chi hay nói khác đi Trời sanh dưỡng Đất.


Do vậy, Ông Nicolas Sarkozy có tuổi Giáp Ngọ, th́ sự nghiệp và đời sống thăng tiến vững chắc cho hiện tại cũng như tương lai. Quả đúng vậy.


Nếu chúng ta cho rằng tuổi Ông Nicolas Sarkozy là tuổi Ất Mùi th́ không đúng hẳn. Bởi v́, tuổi Ất Mùi, mạng Sa Trung KIM, có Can là Ất (Âm) thuộc mang Mộc và có Chi là Mùi thuộc mạng Thổ. Căn cứ theo luật thuận khắc ngũ hành, th́ mạng Mộc khắc mạng Thổ tức tuổi này Can khắc Chi. Do vậy, Ông Nicolas Sarkozy không có sự nghiệp và đời sống thăng tiến vững chắc cho hiện tại.Căn cứ theo luật thuận khắc ngũ hành, th́ người có mạng Kim gặp năm Đinh Hợi (2007) thuộc mạng Thổ, được tương sanh. Bởi v́, mạng Thổ sanh mạng Kim (mạng Thổ sanh suất, mạng Kim được sanh nhập), cho nên năm này là năm sẽ được thắng lợi, thành công gia tăng về mọi mặt. Bởi v́, năm tốt nhứt của người có mạng Kim gặp năm có mạng Thổ.


Năm Đinh Hợi có Can là Đinh, thuộc mạng Hỏa và những người có tuổi Can là Giáp, thuộc mạng Mộc, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, th́ "mạng Mộc sanh mạng Hỏa". Bởi v́, mạng Mộc bị sanh xuất và mạng Hỏa được sanh nhập, cho nên năm này những người có mạng Mộc, dù được tương sanh, nhưng bị sanh xuất xem như bị tiêu hao tổng quát, v́ chỉ cho ra mà chẳng thâu được nguồn lợi nào đáng kể.


Năm Đinh Hợi có Chi là Hợi thuộc mạng Thủy, những người có Địa Chi Ngọ thuộc mạng Hỏa, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, th́ "mạng Thủy khắc mạng Hỏa", cho nên năm này những người có mạng Hỏa, xem như là năm xấu tổng quát.


Năm Đinh Hợi thuộc Sao Mộc Đức (Người có Sao Mộc Đức sẽ được nhiều may mắn để đưa đến thành công, nhứt là tiền tài. Bởi v́ : Mộc Đức được phước đến tháng Mười và tháng Chạp).


Ngoài ra, được biết hai lần bầu cử sắp đến là ngày chủ nhựt 22 Avril 2007 và cbủ nhựt 6 Mai 2007 nhầm thời gian tháng 3 âm lịch tức tháng Th́n thuộc nhóm Tứ Mộ có cùng mạng Thổ với năm Đinh Hợi (xin xem lại đă dẫn ở trước)


Nước Pháp có được tân Tổng Thống Nicolas SARKOZY, dân chúng Pháp hy vọng sẽ có sự mới mẻ và cụ thể cho tương lai qua chương tŕnh của Ông Nicolas SARKOZY đă nói với cử tri khi vận động tranh cử, hảy chờ xem kết quả, nhứt là cuộc bầu cử Dân Biểu Quốc Hội vào tháng 6 tới đây

.
Hàn Lâm NGUYỄN -PHÚ -THỨ

 

 

Thử t́m Hiểu 4 ứng cử viên Tổng Thống Pháp ra sao?
Hàn Lâm NGUYỄN- PHÚ-THỨ

Khai bút đầu Năm Đinh Hợi 20071.- François Bayrou Chủ tịch đảng UDF. Năm 2002, ứng cử Tổng Thống năm, được bầu 6,84 %


Sanh 25-5-1951 tức 56 tuổi Tây = 57 tuổi ta, thuộc tuổi Tân Măo (1951), mạng Tùng Bách Mộc, có Can là Tân (Âm) thuộc mang Kim và có Chi là Măo thuộc mạng Mộc. Căn cứ theo luật thuận khắc ngũ hành, th́ mạng Kim khắc mạng Mộc tức tuổi này Can khắc Chi. Do vậy, tuổi này có đời sống thăng trầm...

Căn cứ theo luật thuận khắc ngũ hành, th́ người có mạng Mộc gặp năm Đinh Hợi (2007) thuộc mạng Thổ, bị tương khắc. Bởi v́, mạng Mộc khắc mạng Thổ (mặc dù được khắc xuất với năm), v́ thế, năm này sẽ bị hao tốn.


Năm Đinh Hợi có Can là Đinh, thuộc mạng Hỏa và người có tuổi Can là Tân thuộc mạng Kim, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, th́ "mạng Hỏa khắc mạng Kim". Bởi v́, mạng Hỏa được khắc xuất và mạng Kim bị khắc nhập, cho nên năm này những người có mạng Kim, xem như là năm xấu tổng quát, không thể thực hiện ǵ kết quả như ư.


Năm Đinh Hợi có Chi là Hợi thuộc mạng Thủy và người có Địa Chi Măo thuộc mạng Mộc, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, th́ "mạng Thủy sanh mạng Mộc". Bởi v́, mạng Thủy bị sanh xuất và mạng Mộc được sanh nhập, cho nên năm này những người có mạng Mộc, xem như tổng quát rất tốt, thuận lợi, tiến triển về mọi mặt để đưa đến thành công như ư.


Năm Đinh Hợi thuộc Sao Thủy Diệu (sẽ gặp buồn phiền tháng Tư và tháng Tám. Bởi v́ : Thủy Diệu tứ bát ai).


Ngoài ra, được biết hai lần bầu cử sắp đến là ngày chủ nhựt 22 Avril 2007 và cbủ nhựt 6 Mai 2007 nhầm thời gian tháng 3 âm lịch tức tháng Th́n thuộc nhóm Tứ Mộ có cùng mạng Thổ với năm Đinh Hợi (xin xem lại đă dẫn ở trước).


2.- Jean-Marie Le Pen


Chủ tịch đảng Front national. Đă ứng cử Tổng Thống 4 lần. Tháng 4 năm 2002 được bầu 16,86 và được vào ṿng 2 để tranh cử với Tổng Thống Jacques Chirac, nhưng cuối cùng bị thất cử.


Sanh 20-6-1928 tức 79 tuổi Tây = 80 tuổi ta, thuộc tuổi Mậu Th́n, mạng Đại Lâm Mộc, có Can là Mậu (Dương) thuộc mang Thổ và có Chi là Th́n thuộc mạng Thổ. Căn cứ theo luật thuận khắc ngũ hành, th́ có Can và Chi cùng mạng Thổ, cho nên tuổi này Can và Chi được tương ḥa. Do vậy, tuổi này có đời sống vững chắc...


Căn cứ theo luật thuận khắc ngũ hành, th́ người có mạng Mộc gặp năm Đinh Hợi (2007) thuộc mạng Thổ, bị tương khắc. Bởi v́, mạng Mộc khắc mạng Thổ (mặc dù được khắc xuất với năm), v́ thế, năm này sẽ bị hao tốn.


Năm Đinh Hợi có Can là Đinh, thuộc mạng Hỏa và người có tuổi Can là Mậu, thuộc mạng Thổ, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, th́ "mạng Hỏa sanh mạng Thổ". Bởi v́, mạng Hỏa bị sanh xuất và mạng Thổ được sanh nhập, cho nên năm này những người có mạng Thổ, xem như tổng quát rất tốt, thuận lợi, tiến triển về mọi mặt để đưa đến thành công như ư.


Năm Đinh Hợi có Chi là Hợi thuộc mạng Thủy và người có Địa Chi Th́n thuộc mạng Thổ, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, th́ "mạng Thổ khắc mạng Thủy". Bởi v́, mạng Thổ được khắc xuất và mạng Thủy bị khắc nhập, nhưng bị khắc xuất xem như bị tiêu hao tổng quát, v́ chỉ cho ra mà chẳng thâu được nguồn lợi nào đáng kể.


Năm Đinh Hợi thuộc Sao Thái Âm (người bị Thái Âm th́ : cửu kiết thập nhứt ác tức tháng Chín tốt, tháng Mười Một bị tai họa).


Ngoài ra, được biết hai lần bầu cử sắp đến là ngày chủ nhựt 22 Avril 2007 và cbủ nhựt 6 Mai 2007 nhầm thời gian tháng 3 âm lịch tức tháng Th́n thuộc nhóm Tứ Mộ có cùng mạng Thổ với năm Đinh Hợi (xin xem lại đă dẫn ở trước).


3.- Ségolène Royal


Chủ tịch Hội Đồng Vùng Poitou-Charentes, cựu Bộ Trưởng và ứng cử viên đảng Parti Socialiste.

Sanh 22-9-1953 tức 54 tuổi Tây = 55 tuổi ta, thuộc tuổi Quư Tỵ (1953), mạng Trường Lưu Thủy, có Can là Quư (Âm) thuộc mang Thủy và có Chi là Tỵ thuộc mạng Hỏa. Căn cứ theo luật thuận khắc ngũ hành, th́ mạng Thủy khắc mạng Hỏa tức tuổi này Can khắc Chi. Do vậy, tuổi này có đời sống thăng trầm...

Căn cứ theo luật thuận khắc ngũ hành, th́ người có mạng Thủy gặp năm Đinh Hợi (2007) thuộc mạng Thổ, bị tương khắc. Bởi v́, mạng Thổ khắc mạng Thủy (mạng Thổ được khắc suất, mạng Thủy bị khắc nhập), cho nên năm này sẽ bị xui xẻo, thiệt tḥi, bất lợi và tốn kém. Bởi v́, năm xấu nhứt của người có mạng Thủy gặp năm có mạng Thổ.Năm Đinh Hợi có Can là Đinh, thuộc mạng Hỏa và người có tuổi Can là Quư thuộc mạng Thủy, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, th́ "mạng Thủy khắc mạng Hỏa". Bởi v́, mạng Thủy đuợc khắc xuất và mạng Hỏa bị khắc nhập, cho nên năm này những người có mạng Thủy dù bị tương khắc, nhưng những người mạng Thủy bị khắc xuất xem như bị tiêu hao tổng quát, v́ chỉ cho ra mà chẳng thâu được nguồn lợi nào đáng kể.Năm Đinh Hợi có Chi là Hợi thuộc mạng Thủy và người có Địa Chi Tỵ thuộc mạng Hỏa, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, th́ "mạng Thủy khắc mạng Hỏa", cho nên năm này những người có mạng Hỏa, xem như là năm xấu tổng quát, không thể thực hiện ǵ kết quả như ư.

Năm Đinh Hợi thuộc Sao Kế Đô (ngườị phái Nữ bị sao Kế Đô là v́ sao xấu nhứt, bởi v́ : Sao Kế Đô tam cửu khấp bi ai, cho nên có chuyện buồn phiền tháng Ba và tháng Chín.


Và trong dân gian thường nói : Nam La Hầu, Nữ Kế Đô để chỉ sao xấu của Nam và Nữ.


Ngoài ra, được biết hai lần bầu cử sắp đến là ngày chủ nhựt 22 Avril 2007 và chủ nhựt 6 Mai 2007 nhầm thời gian tháng 3 âm lịch tức tháng Th́n thuộc nhóm Tứ Mộ có cùng mạng Thổ với năm Đinh Hợi (xin xem lại đă dẫn ở trước).


4.- Nicolas Sarkozy


Chủ tịch đảng UMP, Bộ Trưởng Nội Vụ và ứng cử viên đảng UMP đang cầm quyền.


Sanh 28-01-1955 tức 52 tuổi Tây = 53 tuổi ta, thuộc tuổi Ất Mùi chỉ có được 4 ngày mà thôi (bởi v́, năm Giáp Ngọ (từ 03-02-1954 đến 24-01-1955).


V́ thế, Ông Nicolas Sarkozy thuộc tuổi Giáp Ngọ, mạng Sa Trung KIM, có Can là Giáp (Dương) thuộc mang Mộc và có Chi là Ngọ thuộc mạng Hỏa. Căn cứ theo luật thuận khắc ngũ hành, th́ mạng Mộc sanh mạng Hỏa (mạng Mộc bị sanh xuất, mạng Hỏa được sanh nhập) tức tuổi này Can sanh dưỡng Chi hay nói khác đi Trời sanh dưỡng Đất.


Do vậy, Ông Nicolas Sarkozy có tuổi Giáp Ngọ, th́ sự nghiệp và đời sống thăng tiến vững chắc cho hiện tại cũng như tương lai. Quả đúng vậy.


Nếu chúng ta cho rằng tuổi Ông Nicolas Sarkozy là tuổi Ất Mùi th́ không đúng hẳn. Bởi v́, tuổi Ất Mùi, mạng Sa Trung KIM, có Can là Ất (Âm) thuộc mang Mộc và có Chi là Mùi thuộc mạng Thổ. Căn cứ theo luật thuận khắc ngũ hành, th́ mạng Mộc khắc mạng Thổ tức tuổi này Can khắc Chi. Do vậy, Ông Nicolas Sarkozy không có sự nghiệp và đời sống thăng tiến vững chắc cho hiện tại.


Căn cứ theo luật thuận khắc ngũ hành, th́ người có mạng Kim gặp năm Đinh Hợi (2007) thuộc mạng Thổ, được tương sanh. Bởi v́, mạng Thổ sanh mạng Kim (mạng Thổ sanh suất, mạng Kim được sanh nhập), cho nên năm này là năm sẽ được thắng lợi, thành công gia tăng về mọi mặt. Bởi v́, năm tốt nhứt của người có mạng Kim gặp năm có mạng Thổ.

Năm Đinh Hợi có Can là Đinh, thuộc mạng Hỏa và những người có tuổi Can là Giáp, thuộc mạng Mộc, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, th́ "mạng Mộc sanh mạng Hỏa". Bởi v́, mạng Mộc bị sanh xuất và mạng Hỏa được sanh nhập, cho nên năm này những người có mạng Mộc, dù được tương sanh, nhưng bị sanh xuất xem như bị tiêu hao tổng quát, v́ chỉ cho ra mà chẳng thâu được nguồn lợi nào đáng kể.


Năm Đinh Hợi có Chi là Hợi thuộc mạng Thủy, những người có Địa Chi Ngọ thuộc mạng Hỏa, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, th́ "mạng Thủy khắc mạng Hỏa", cho nên năm này những người có mạng Hỏa, xem như là năm xấu tổng quát.


Năm Đinh Hợi thuộc Sao Mộc Đức (Người có Sao Mộc Đức sẽ được nhiều may mắn để đưa đến thành công, nhứt là tiền tài. Bởi v́ : Mộc Đức được phước đến tháng Mười và tháng Chạp).


Ngoài ra, được biết hai lần bầu cử sắp đến là ngày chủ nhựt 22 Avril 2007 và cbủ nhựt 6 Mai 2007 nhầm thời gian tháng 3 âm lịch tức tháng Th́n thuộc nhóm Tứ Mộc có cùng mạng Thổ với năm Đinh Hợi (xin xem lại đă dẫn ở trước).


Đó là, căn cứ theo bổn mạng năm sanh tổng quát của 4 ứng cử viên thuộc 4 đảng lớn nhứt đang tranh cử chức vụ Tổng Thống Pháp sắp tới.

Hàn Lâm NGUYỄN- PHÚ-THỨ

Khai bút đầu Năm Đinh Hợi 2007

              [BANTIN]

HOME GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỌC TR̀NH HỘI ĐỒNG GIẢNG HUẤN THƯ VIỆN SINH VIÊN VỤ BẢN TIN PHV
For any questions, send Email to:  phvpghh@aol.com
Copyright © 2003. PhatHocVienPGHH. All rights reserved.
Revised: 05/16/07