...... ... .  . .  .  .

Năm Hợi Muốn Biết Thuận Hạp

& Khắc Kỵ như thế nào?


 

 

Sau khi năm Bính Tuất chấm dứt, thì đến năm Đinh Hợi được bàn giao từ giờ giao thừa bắt đầu ngày thứ bảy, 17-02-2007 để cầm tinh đến 24 giờ ngày 06-02-2008. Năm Đinh Hợi này cũng thuộc hành Thổ và mạng Ốc Thượng Thổ tức Đất Trên Nóc Nhà, năm này thuộc Âm, có can Đinh thuộc mạng Hỏa và có chi Hợi thuộc mạng Thủy. Căn cứ theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của Ngũ Hành,  thì  năm  này "Chi khắc Can" tức  Đất  khắc Trời. Bởi vì :"Mạng Thủy = Hợi  khắc mạng Hỏa = Đinh" (mạng Thủy tức Đất được khắc xuất, mạng Hỏa tức Trời bị khắc nhập). Do vậy, năm này xem như tổng quát xấu, bởi vì được Đất khắc Trời giống như các năm : Tân Tỵ (2001), Quý Mùi  (2003) và Giáp Thân (2004) vừa qua, đã bị Chi khắc Can . Riêng năm Nhâm Ngọ (2002) đã bị Can khắc Chi. Được biết năm Hợi vừa qua là năm Ất Hợi thuộc hành Hỏa, nhằm ngày thứ ba, 31-01-1995 đến 18-02-1996.

                   Căn cứ theo Niên Lịch Cổ Truyền Á Đông xuất hiện được minh định quảng bá từ năm thứ 61 của đời Hoàng Đế bên Tàu, bắt đầu năm 2637 trước Công Nguyên, cho nên chúng ta lấy 2637 + 2007 = 4644, rồi đem chia cho 60 thì có kết quả Vận Niên Lục Giáp thứ 78 bắt đầu từ năm 1984 cho đến năm 2043. Do vậy, năm Đinh Hợi 2007 này là năm thứ 24 của Vận Niên Lục Giáp 78 và năm Hợi kế tiếp sẽ là năm Kỷ Hợi thuộc hành Mộc, nhằm ngày thứ ba tính từ 05-02-2019 đến 24-01-2020.

 

Năm  Đinh Hợi  có người thắc mắc, muốn biết năm này tuổi ảnh hưởng vận mạng như thế nào? Vậy chúng ta thử phân tách năm Bính Tuất, thì thấy ba việc phải làm như sau:

 

1.- Đối với Mạng ảnh hưởng như thế nào?

 

Bởi vì, năm Đinh Hợi  thuộc mạng Thổ sẽ đưa đến  thuận hạp hay khắc kỵ với mọi người như thế nào?

Xin trích dẫn như dưới đây :

 

- Những người có tuổi cùng mạng Thổ như : Canh Tý (1900 - 1960 ...), Tân Sửu (1901 - 1961 ...), Mậu Thân (1908 - 1968 ...), Kỷ Dậu (1909 - 1969 ...), Bính Thìn (1916 - 1976 ...) và Đinh Tỵ (1917 - 1977 ...), Canh Ngọ (1930 -1990 ...), Tân Mùi (1931 - 1991 ...), Mậu Dần (1938 - 1998 ...), Kỷ Mão (1939 - 1999 ...), Bính Tuất (1946 - 2006 ...), Đinh Hợi (1947 - 2007...).

 

Xem như tương hòa với năm Đinh Hợi bởi vì có cùng mạng Thổ, cho nên năm này có đời sống an cư & lạc nghiệp sẽ gia tăng, phát triển về mọi mặt một cách bình thường, vì không bị khắc kỵ. Phàm ở trên đời, nếu có đời sống ổn định bình thường, thì xem như tương sanh tốt đẹp. Tuy nhiên, những người có mạng Dương Thổ như tuổi : Canh Ngọ, Mậu Dần, Bính Tuất, Canh Tý, Mậu Thân   Bính Thìn, thì tốt hơn những người có mạng Âm Thổ như tuổi : Tân Mùi, Kỷ Mão, Đinh Hợi, Tân Sửu, Kỷ Dậu Đinh Tỵ. Bởi vì, theo luật Dương Âm lần lượt trưởng tiêu, không khác ngọn thủy triều lên xuống hoặc có không rồi không có hay nói khác đi là Sắc Không rồi Không Sắc. Vì thế: "Dương Âm tương ngộ tất ứng" còn "Dương ngộ Dương và Âm ngộ Âm bất ứng". Phương pháp này áp dụng cho tất cả các tuổi, để chúng ta thực hành sau này.

 

- Những người có tuổi mạng Kim như : Giáp Tý (1924 - 1984 ...), Ất Sửu (1925 - 1985 ...), Nhâm Thân (1932 - 1992 ...), Quý Dậu (1933 - 1993 ...), Canh Thìn (1940 - 2000 ...), Tân Tỵ (1941 - 2001 ...), Giáp Ngọ (1954 - 2014 ...), Ất Mùi (1955 - 2015 ...), Nhâm Dần (1962 - 2022 ...),  Quý  Mão  (1963 - 2023 ...), Canh   Tuất  (1910 - 1970 ...) và Tân Hợi ( 1911 - 1971 ...).

 

Những người có tuổi mạng Kim gặp năm Đinh Hợi thuộc mạng Thổ, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì "mạng Thổ sanh mạng Kim". Bởi vì, mạng Thổ bị sanh xuất và mạng Kim được sanh nhập, cho nên những người có mạng Kim năm này tổng  quát  rất  tốt,  thuận lợi, tiến triển về mọi mặt  để đưa đến thành công như ý. Trường hợp này, giống như người có : mạng Thổ gặp năm mạng Hỏa - mạng Hỏa gặp năm mạng Mộc - mạng Mộc gặp năm mạng Thủy và mạng Thủy gặp năm mạng Kim.

 

- Những người có tuổi mạng Mộc như : Mậu Thìn  (1928 - 1988 ...), Kỷ Tỵ (1929 - 1989 ...), Nhâm Ngọ (1942 - 2002 ...), Quý Mùi (1943 - 2003 ...), Canh Dần  (1950 - 2010 ...),Tân Mão (1951 - 2011 ...), Mậu Tuất (1958 - 2018 ...), Kỷ Hợi (1959 - 2019 ...), Nhâm Tý (1912 - 1972 ...), Quý Sửu (1913 - 1973 ...), Canh Thân (1920 - 1980 ...) và Tân Dậu (1921 - 1981 ...).

Những người có tuổi mạng Mộc gặp năm Đinh Hợi thuộc mạng Thổ, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì "mạng Mộc khắc mạng Thổ". Bởi vì, mạng Mộc được khắc xuất và mạng Thổ bị khắc nhập, cho nên những người có mạng Mộc năm này mặc dù bị khắc kỵ, nhưng tổng quát nó không bị ảnh hưởng xấu nhiều, vì những người đó có mạng khắc kỵ với năm và cũng không có lợi bằng những người có mạng Thủy cùng năm mạng Thủy đã dẫn. Trường hợp này, giống như người có : mạng Thổ gặp năm mạng Thủy - mạng Thủy gặp năm mạng Hỏa - mạng Hỏa gặp năm mạng Kim và mạng Kim gặp năm mạng Mộc. 

 

- Những người có tuổi mạng Thủy  như : Bính Tý (1936 - 1996 ...), Đinh Sửu (1937 - 1997 ...), Giáp Thân (1944 - 2004 ...), Ất Dậu (1945 - 2005 ...), Nhâm Thìn (1952 - 2012 ...), Quý Tỵ (1953 - 2013 ...), Bính Ngọ (1906 - 1966 ...), Đinh Mùi (1907 - 1967 ...), Giáp Dần (1914 - 1974 ...), Ất Mão (1915 - 1975 ...), Nhâm Tuất  (1922 - 1982 ...) và Quý Hợi (1923 - 1983 ...).

Những người có tuổi mạng Thủy gặp năm Đinh Hợi thuộc mạng Thổ, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì "mạng Thổ khắc mạng Thủy". Bởi vì, mạng Thổ được khắc xuất và mạng Thủy bị khắc nhập, cho nên những người có mạng Thủy, năm này xấu tổng quát, không thể thực-hiện gì kết quả tốt đẹp. Trường hợp này, giống như những người có : mạng Thổ gặp năm mạng Mộc - mạng Mộc gặp năm mạng Kim -  mạng Kim gặp năm mạng Hoả và mạng Hoả gặp năm mạng Thủy.

 

- Những ngưởi có tuổi mạng Hỏa như : Bính Dần (1926 - 1986 ...), Đinh Mão (1927 - 1987 ...), Giáp Tuất (1934 - 1994 ...), Ất Hợi (1935 - 1995 ...), Mậu Tý (1948 - 2008 ...), Kỷ Sửu  (1949 - 2009 ...), Bính Thân (1956 - 2016 ...),  Đinh Dậu (1957 - 2017 ...),  Giáp Thìn (1904 - 1964 ...),  Ất Tỵ (1905 - 1965 ...),  Mậu Ngọ (1918 - 2078 ...) và Kỷ Mùi (1919 - 1979 ...).

 

Những người có tuổi thuộc mạng Hỏa, gặp năm Đinh Hợi thuộc mạng Thổ, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì "mạng Hỏa sanh mạng Thổ". Bởi vì, mạng Hỏa được sanh xuất và mạng Thổ bị sanh nhập, cho nên năm này tổng quát những người có mạng Hỏa mặc dù được tương sanh, nhưng năm này bị sanh xuất xem như bị tiêu hao tổng quát, vì chỉ cho ra mà chẳng thâu được nguồn lợi nào đáng kể và không bằng  những  người  có :  mạng Thổ gặp năm mạng Hỏa - mạng  Hỏa  gặp  năm  mạng Mộc - mạng Mộc gặp năm mạng Thủy và  mạng Thủy gặp năm mạng Kim

 

 

2.- Đối với Thiên Can ảnh hưởng như thế nào ? :

 

 Năm Đinh gặp can Giáp Ất :

Năm nay là năm có Can là Đinh, thuộc mạng Hỏa và những người có tuổi Can là Giáp Ất thuộc mạng Mộc, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì "mạng Mộc sanh mạng Hỏa". Bởi vì, mạng Mộc bị sanh xuất và mạng Hỏa được sanh nhập, cho nên năm này những người có mạng Mộc, dù được tương sanh, nhưng bị sanh xuất xem như bị tiêu hao tổng quát, vì chỉ cho ra mà chẳng thâu được nguồn lợi nào đáng kể và không bằng những người có mạng Hỏa gặp năm mạng Mộc cũng được tương sanh, vì "mạng Mộc sanh mạng Hỏa như đã dẫn. Trường hợp này, giống như người có : mạng Hỏa gặp năm mạng Thổ - mạng Thổ gặp năm mạng Kim - mạng Kim gặp năm mạng Thủy và  mạng Thủy gặp năm mạng Mộc.

 

 Năm Đinh gặp can Bính Đinh :

 Năm nay là năm có Can là Đinh, thuộc mạng Hỏa và những người có tuổi  Can  là  Bính Đinh, thuộc mạng Hỏa, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, theo luật thuận  hạp hay khắc kỵ của  ngũ  hành, thì có cùng mạng Hỏa, thì xem như tương hòa, cho nên năm này có đời sống an cư & lạc nghiệp sẽ gia tăng, phát triển về mọi mặt một cách bình thường, vì không bị khắc kỵ. Phàm ở trên đời, nếu có đời sống ổn định bình thường, thì xem như tương sanh tốt đẹp.

 

Năm Đinh gặp can Mậu Kỷ :

Năm nay là năm có Can là Đinh, thuộc mạng Hỏa và  những  người  có  tuổi  Can  là  Mậu  Kỷ,  thuộc  mạng Thổ, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành,  thì "mạng Hỏa sanh mạng Thổ". Bởi vì, mạng Hỏa bị sanh xuất và mạng Thổ được sanh nhập, cho nên năm này những người có mạng Thổ, xem như tổng quát rất tốt, thuận lợi, tiến triển về mọi mặt để đưa đến thành công như ý. Trường hợp này, giống như những người có : mạng Hỏa gặp năm mạng Mộc - mạng Mộc gặp năm mạng Thủy - mạng Thủy gặp năm mạng Kim và mạng Kim gặp năm mạng Thổ.

 

Năm Đinh gặp can Canh Tân :

Năm nay là năm có Can là Đinh,  thuộc mạng Hỏa và những người có tuổi Can là Canh Tân thuộc mạng  Kim,  theo luật thuận  hạp hay khắc kỵ  của  ngũ  hành,  thì "mạng Hỏa khắc mạng Kim". Bởi vì, mạng Hỏa được khắc xuất và mạng Kim bị khắc nhập, cho nên năm này những người có mạng Kim, xem như là năm xấu tổng quát, không thể thực hiện gì kết quả như ý. Trường hợp này, giống như những người có : mạng Hỏa gặp năm mạng Thủy - mạng Thủy gặp năm mạng Thổ - mạng Thổ gặp năm mạng Mộc và mạng Mộc gặp năm mạng Kim.

 

Năm Đinh gặp can Nhâm Quý :

Năm nay là năm có Can là Đinh, thuộc mạng Hỏa và những người có tuổi Can là Nhâm Quý thuộc mạng Thủy,  theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ  hành, thì "mạng Thủy khắc mạng Hỏa". Bởi vì, mạng Thủy đuợc khắc xuất và mạng Hỏa bị  khắc nhập, cho nên năm này những người có mạng Thủy dù bị tương khắc, nhưng những người mạng Thủy bị khắc xuất xem như bị tiêu hao tổng quát, vì chỉ cho ra mà chẳng thâu được nguồn lợi nào đáng kể và không bằng những người có mạng Thủy gặp năm mạng Thủy. Trường hợp này, giống như người có : mạng Hỏa gặp năm mạng Kim - mạng Kim gặp năm mạng Mộc - mạng Mộc gặp năm mạng Thổ và mạng Thổ gặp năm mạng Thủy.

 

3.- Đối với Địa Chi ảnh hưởng như thế nào?

 

Năm Hợi gặp Chi Hợi Tý :

Năm này có Chi là Hợi thuộc mạng Thủy, những người có Địa Chi Hợi và Tý thuộc mạng Thủy, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì có cùng mạng Thủy, thì xem như tương hòa, cho nên năm này có đời sống an cư & lạc nghiệp sẽ gia tăng, phát triển về mọi mặt mt cách bình thường, vì không bị khắc kỵ. Phàm ở trên đời, nếu có đời sống ổn định bình thường, thì xem như tương sanh tốt đẹp.

 

Năm Hợi  gặp Chi Thìn Tuất Sửu Mùi :

Năm này có Chi là Hợi thuộc mạng Thủy, những người có Địa Chi Thìn Tuất Sửu và Mùi tức Tứ M thuộc mạng Thổ, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì "mạng Thổ khắc mạng Thủy". Bởi vì, mạng Thổ được khắc xuất và mạng Thủy bị khắc nhập, nhưng bị khắc xuất xem như bị tiêu hao tổng quát, vì chỉ cho ra mà chẳng thâu được nguồn lợi nào đáng kể và không bằng những người có mạng Mộc gặp năm mạng Mộc. Trường hợp này, giống như người có : mạng Thủy gặp năm mạng Hỏa - mạng Hỏa gặp năm mạng Kim - mạng Kim gặp năm mạng Mộc và mạng Mộc gặp năm mạng Thổ.

 

Năm Hợi  gặp Chi Dần Mão :

Năm này có Chi là Hợi thuộc mạng Thủy, những người có Địa Chi Dần và Mão thuộc mạng Mộc, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì "mạng Thủy sanh mạng Môc". Bởi vì, mạng Thủy bị sanh xuất và mạng Mộc được sanh nhập, cho nên năm này những người có mạng Mộc, xem như tổng quát rất tốt, thuận lợi, tiến triển về mọi mặt để đưa đến thành công như ý. Trường hợp này, giống như những người có : mạng Thủy gặp năm mạng Kim. - mạng Kim gặp năm mạng Thô -mạng Thổ gặp năm mạng Hỏa và  mạng Hỏa gặp năm mạng Mộc

 

Năm Hợi gặp Chi Tỵ Ngo :

Năm này có Chi là Hợi  thuộc mạng Thủy, những người có Địa Chi Tỵ và Ngọ thuộc mạng Hỏa, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì "mạng Thủy khắc mạng Hỏa", cho nên năm này những người có mạng Hỏa, xem như là năm xấu tổng quát, không thể thực hiện gì kết quả như ý. Trường hợp này, giống như những người có : mạng Thổ gặp năm mạng Mộc - mạng Mộc gặp năm mạng Kim - mạng Kim gặp năm mạng Hỏa và mạng Thủy gặp năm mạng Thổ..

 

Năm Hợi  gặp Chi Thân Dậu :

Năm này có Chi là Hợi thuộc mạng Thủy, những người có Địa Chi Thân và Dậu thuộc mạng Kim, theo luật thuận hạp hay khắc  kỵ  của  ngũ  hành, thì "mạng Kim sanh  mạng Thủy". Bởi vì, mạng Kim bị sanh xuất và mạng Thủy được sanh nhập, cho nên năm này những người có mạng Kim, dù được tương sanh, nhưng bị sanh xuất xem như bị tiêu hao tổng quát, vì chỉ cho ra mà chẳng thâu được nguồn lợi nào đáng kể và không bằng những người có mạng Hỏa gặp năm mạng Mộc cũng được tương sanh, vì "mạng Mộc sanh mạng Hỏa như đã dẫn. Trường hợp này, giống như người có : mạng Hỏa gặp năm mạng Thổ - mạng Thổ gặp năm mạng Kim - mạng Thủy gặp năm mạng Mộc và mạng Mộc gặp năm mạng Hỏa.

 

Để tạm kết thúc bài này, tôi xin kính chúc tất cả quý bà con đồng hương bước sang năm mới Đinh Hợi 2007 được : An Khang Thịnh Đạt - Công Thành Danh Toại - Tâm Thân Thường Lạc và Phúc Thọ Khương Ninh.

 

Hàn Lâm NGUYỄN PHÚ THỨ

Mừng Xuân Đinh Hợi 2007

 

[BANTIN]

 

HOME GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỌC TRÌNH HỘI ÐỒNG GIẢNG HUẤN THƯ VIỆN SINH VIÊN VỤ BẢN TIN PHV
For any questions, send Email to:  phvpghh@aol.com
Copyright © 2003. PhatHocVienPGHH. All rights reserved.
Revised: 02/06/07