THƯ VIỆN PHẬT HỌC

KiNH ĐIỄN

 

· Kinh A Di Đà .

         Ḥa Thượng Thích Trí Tịnh dịch

· Kinh Vô Lượng Thọ  .

         Ḥa Thượng Thích Tuệ Đăng

· Kinh Quán Phật Vô Lượng Thọ

         Ḥa Thượng Thích Trí Tịnh dịch

· Kinh Niệm Phật Ba La Mật .

         Ḥa Thượng Thích Thiền Tâm

· Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni .

         Ḥa Thượng Thích Thiền Tâm dịch

· Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện.

         Ḥa Thượng Thích Trí Tịnh dịch

· Kinh Duy Ma Cật .

         Ḥa Thượng Thích Trí Quang dịch

 

 

BUD230.

D̉NG TÂM THỨC và TỊNH ĐỘ

 

· Nhất Nguyên Luận .  Huỳnh Tấn Ban, Ph. D..

 

Tài Liệu Tham Khảo:

· Hướng Đi của Thời Đại. HT Thích Đức Nhuận

· Đạo Phật, Một Biểu Tượng của Hoa Sen.

HT Thích Đức Nghiệp.

· Thiền Tịnh Song Tu. Ni Trưởng Như Thanh.

· Thực Tại và Chí Đạo.  Huỳnh Tấn Ban, Ph. D..

 

 

BUD240.

CÁC TÁC PHẨM về TỊNH ĐỘ

 

· Lá Thư Tịnh Độ .  Đại sư Ấn Quang - Ḥa Thượng Thích Thiền Tâm dịch.

· Tịnh Độ Quyết Nghi.  Ḥa Thượng Thích Thiền Tâm

· Niệm Phật Thập Yếu. Ḥa Thượng Thích Thiền Tâm

· Văng Sanh Tịnh Độ Luận Giảng Yếu.  BT Thế Thân. Hồng Nhơn dịch.

 

 

 

PHÁP LUẬN về TỊNH ĐỘ

 

· Tịnh Độ. Ḥa Thượng Thích Thiện Hoa.

· Niệm Phật. Nghiêm Xuân Hồng.
· Thiền Tịnh Song Tu. Ni Trưởng Như Thanh.
· T́m hiểu giáo nghĩa Tịnh Độ Chân Tông của  Nhật Bản. Định Huệ.

· Ngài Thân Loan và  Chân Tông Tịnh Độ.
 
· Sống trong bổn nguyện của Phật A Di Đà. Nguyễn Thế Đăng.
· T́m hiểu trào lưu Tịnh Độ tại Việt Nam. Thích Tâm Hải.
· Tịnh Độ qua cái nh́n của Thiền.TT Thích Phước Sơn.

· PGHH và Hướng Đi Tịnh Độ Cư Sĩ.

Tâm Hà Lê Công Đa.

· Chú Giải Về P'howa. Nguyên Giác Phan Tấn Hải

 

 

BUD310.

KINH ĐẠI BI TÂM ĐÀ RA NI

 

Mẹ Hiền Quán Thế Âm - Thích Tịnh Từ

 

BUD400-410-411

 

· Tánh Không.  Thích Nữ Trí Hải.

· Ư nghĩa chữ Không trong Trung Quán. Pháp sư Ấn Thuận. Thích Hạnh B́nh dịch Việt.

· Yếu Chỉ Trung Quán Luận. Thích Duy Lực.

· Lịch Sử Tư Tưởng và Triết Học Tánh Không. (Sách) Thích Tâm Thiện.

· Nhận Thức và Tánh Không. (Sách) Hồng Dương Nguyễn Văn Hai

· Vượt Khỏi Giáo Điều. (Sách) Tâm Hà Lê Công Đa.

· Sắc Tướng và Thực Tướng. (Sách) Tâm Hà Lê Công Đa.

Nguyên tác: Đại Trưởng Lăo Mahàsi Sayadaw
Việt Dịch: Tỳ kheo Minh Huệ

 

 

PG TÂY TẠNG:

.....Tôn giả A Để Sa (982-1054).   (sách)   Thích Hằng Đạt
.....
Đại sư Tông Khách Ba (1357-1419)
(sách)    Thích Hằng Đạt

 

 

 

 

 

BUD110-PHẬT GIÁO SỬ

· Đức Phật và Phật Pháp. Đđ Narada. Phạm Kim Khánh dịch.

· Lịch Sử Phật Giáo VN.

· Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.  HT. Thích Thiện Hoa

· Lịch sử Đức Phật Thích Ca. HT. Thích Minh Châu

· Cuộc đời Đức Phật.  Tiến sĩ David J. Kalupahana; Thích Nữ Liên Hiếu dịch

· Lược Sử Đức Phật. TT. Thích Chơn Thiện 

· Lịch Sử Đức Phật Tổ Cồ Đàm.     Maha Thongkham Medhivongs

· Đức Phật Lịch Sử. H.W. Schumann; Trần Phương Lan dịch

 

 

BUD130.

Những Giáo Lư Căn Bản của PG.

 

·...Tứ Diệu Đế 1.     HT Thích Thiện Hoa.

·....Tứ Diệu Đế 2.     HT Thích Thiện Hoa.

·....Tứ Diệu Đế 3.     HT Thích Thiện Hoa.

·....Tứ Diệu Đế 4.     HT Thích Thiện Hoa.

·....Tứ Diệu Đế 5.     HT Thích Thiện Hoa.

·....Bát Chánh Đạo.     Thích Tâm Khanh

·.   Thập Nhị Nhân Duyên.     Thích Tâm Hải

Nguyên tác: Đại Trưởng Lăo Mahàsi Sayadaw
Việt Dịch: Tỳ kheo Minh Huệ

 

 

 

 

LỊCH SỬ VÀ BỘ PHÁI


.....
Lịch sử Phật giáo Ấn Độ.      

          HT. Thích Thiện Hoa
.....
Bối cảnh xă hội và tư tưởng khi Đức Phật Thích

        Ca ra đời.    Thích Nguyên Hiền
....
Sơ lược lịch sử Phật giáo Ấn độ sau thời đức Phật.

         Thích Tâm Hải
.....
Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ nhất
.  

          TT. Thích Phước Sơn
.....
Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ hai.

          TT. Thích Phước Sơn
.....Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ ba.   

          TT. Thích Phước Sơn
.....Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ tư.   

          TT. Thích Phước Sơn
....
Bàn về chủ thuyết các bộ phái.    
GS. Minh Chi
.....
Lư do Phân phái và t́nh h́nh Phân phái trong
đạo

        Phật.     GS. Minh Chi
.....
Giới thiệu học thuyết phân kỳ về hệ thống phán

        giáo.      Khải Thiên
.....
Mười tôn phái Phật Giáo ở Trung Hoa.

        (sách)    HT. Thích Thiện Hoa
.....
Sơ lược lịch sử h́nh thành và phát triển các
tông

        phái Phật giáo Trung QuốcThích Tâm Khanh

     Henry Steel Olcott Và Phong Trào Phục Hưng

        Phật Giáo Tại Tích Lan. Thích Nguyên Tạng

.....Các Bộ Phái Phật Giáo Ở Ấn Độ.     (sách)

        Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng

 

   

BUD240- LUẬT TẠNG

·.....Bồ-tát giới Phạn vơng.  

          HT. Thích Trí Quang dịch giải
·.....Tỳ-kheo giới. HT. Thích Trí Quang dịch giải
·.....Tỷ-kheo-ni giới. HT. Thích Trí Quang dịch giải
·.....Thức-xoa-ma-na-ni giới.  

          HT. Thích Trí Quang dịch giải
·.....Sa-di và Sa-di-ni giới. 

          HT. Thích Trí Quang dịch giải
·.....Luật nghi tổng quát  (sách)    Tỳ-kheo Giác Giới

·.....Giới học.   TT. Thích Chơn Thiện
·.....Công dụng của Giới đức. Tỳ kheo Thanissaro;

          B́nh Anson lược dịch
·.....Giới luật công truyền hay bí truyền?    

          TT. Thích Phước Sơn
·.....Quan niệm về giới luật của Phật giáo.     

          Thích nữ Như Đức dịch
·.....T́m hiểu về giới luật (śla) trong Phật giáo.

          Thích Quang Thạnh
·.....Nền tảng thiết lập giới. Thích Viên Giác
·.....Năm giới: Một nếp sống lành mạnh, an lạc,

          hạnh phúc.   HT. Thích Minh Châu
 

CÁC TÁC PHẨM KHÁC

Khóa Hư Lục . Hoàng Đế Trần Thái Tông -  HT Thích Thanh Kiểm dịch

 

 CÁC BÀI PHÁP LUẬN

 · Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Lưỡi Gươm Vàng Trí Tuệ. Tâm Hà Lê Công Đa.

· GIỚI THIỆU SƠ BỘ

Về CUỘC KHÁM PHÁ THỦ BẢN CỔ KINH KHAROSTHI

Và PHẬT GIÁO CÀN-ĐÀ-LA.

Tâm Hà Lê Công Đa

 

TẠP CHÍ PHẬT GIÁO

 

* Phụ Bản Pháp Luân 5.

 

[THẾ HỌC] [PHẬT HỌC] [PGHH] [SẤM GIẢNG] [NSLONGHOA]