LƯ TƯỞNG BỒ TÁT và BỒ TÁT ĐẠO
 
 

 

SÁCH THAM KHẢO

n Beatrice Lane Suzuki.

Mahayana Buddhism, A Brief Outline. The Macmillan Company. 3rd Edition, 1972.

n Benoytosh Bhattachary.

The Indian Buddhist Iconography. 2nd ed. Calcutta. 1958.

n Bruce Goldberg.

   Past lives, Future lives.

n Chun-Fang Yu.

Kuan-Yin, The Chinese Transformation of Avalokitesvara. Columbia University Press. 2001.

n Daisaku Ikeda.

The Human Revolution. John Weatherhill, Inc. 1976.

n Dalai Lama.

Beyond the Dogma. Vượt Khỏi Giáo Điều. Tâm Hà Lê Công Đa chuyển ngữ, 2005.

n Edward Conze.

   The Short Prajnaparamita.  London. Luzac & Co. 1973.

n Fung Yu-lan.

A History of Chinese Philosophy. Volume II. Translated by Derk Bodde. Princeton University Press. 7th printing, First Princeton Paperback printing, 1983.

n Garma Chang.

A treasury of Mahayana Sutra. Pennsylvania & London: Pennsylvania State University Press. 1983.

n Jan Chozens Bays.

Jizo Bodhisattva, Modern Healing & Traditional Buddhist Practice". Tutle Publishing, 2002.

n John Snelling.

The Buddhist Hand Book. Barnes & Noble. New York. 1998.

n Joseph M. Kitagawa & Mark D. Cummings.

Buddhism and Asian History. Macmillan Publishing Company. 1989.

n Kiêm Đạt.

Lịch Sử Tranh Đấu Phật Giáo Việt Nam. Tập I.  Phật Học Viện Quốc Tế xuất bản. 1981.

n Lalmani Joshi.

Studies in The Buddhistic Culture of India. Motilal Banarsidass. 1987.

n Lê Mạnh Thát.

Thiền Uyển Tập Anh. Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam. 1999.

n Narada.

The Buddha and His Teachings. Buddhist Missionary Society, Malaysia. 5th edition by CBBEF, Taiwan, 1998.

n Nguyễn Văn Hầu và Dật Sĩ Trần Văn Nhật.

 Thất Sơn Mầu Nhiệm. Saigon. 1955.

n Phan Khoang.

 Việt Nam Pháp Thuộc Sử (1884-1945). 1961.

n Reginald A. Ray.

Indestructible Truth. Shambala Publications, Inc. .2002.

n Sangharakshita.

- The Bodhisattva Ideal. Windhorse Publications. 1999.

- A Survey of Buddhism. Shambala, Boulder - Windhorse, London. 5th ed. 1980.

n Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Văn Pḥng PGHH Hải Ngoại. 1990.

n Shingyo Hikkei.

A Handbook for Members of The Nichiren Order.

n Thích Duy Lực (dịch).

Kinh Duy Ma Cật.

n Thích Mật Thể.

Việt Nam Phật Giáo Sử Lược. Phú Lâu Na Tái Bản. Hoa Kỳ, 1993.

n Thích Thanh Kiểm.

Lịch sử Phật Giáo Trung Quốc. Phú Lâu Na Tái Bản. Hoa Kỳ, 1991.

n Thích Trí Quang (dịch).

Phát Bồ Đề Tâm. Tác giả Đại sư Thật Hiền.  Đức Viên ấn tống, 2003.

n Thích Thiện Siêu (dịch).

Kinh Trường A Hàm.

n Thích Trí Siêu.

Vô Ngă. Nhóm Phật Học  Louisville, KY ấn tống.

n Thích Trí Tịnh (dịch).

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh Lăng Nghiêm.

n Thích Tuệ Sỹ (dịch).

Kinh Duy Ma Cật.

n Thomas Cleary.

The Flower Ornament Scripture. A translation of the Avatamsaka Sutra. Vol. III: Entry Into the Realm of Reality. Shambala. Boston & London. 1987.

n Vương Kim Phan Bá Cầm.

Đức Huỳnh Giáo Chủ. Long Hoa xuất bản. Sài G̣n.

BÀI THAM KHẢO

n Lama Anagarika Govinda.

"Lư Tưởng Bồ tát. Một tia sáng trong bóng tối của thời đại chúng ta." Tổ dịch thuật Trúc Lâm chuyển ngữ.

n Anthony Tribe (Dharmachari Anandaiyoti), Ph. D., GS Đại học Montana, HK.

“Manjusri: Origins, Role and Significance”.

n David L. Snellgrove. Professor Emeritus. School of Oriental and African Studies, University of London.

  “Celestial Buddhas and Bodhisattvas.”

n Nakamura Hajime. Viện Đông Phương Học (Eastern Institute). Tokyo.

  “The Career of the Bodhisattvas.”

n Thích Thanh Kiểm.

«Pháp Môn Bất Nhị, Tư Tưởng Thiền Trong Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục »,  trong tuyển tập Tuệ Trung Thượng Sĩ với Thiền Tông Việt Nam. Nxb Đà Nẳng. 2000.

 

[ML] [CH1] [CH2] [2.1] [2.2] [2.3] [2.4] [2.5] [CH3] [BAT] [CT] [PHULUC] [STK]

HOME GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỌC TR̀NH HỘI ĐỒNG GIẢNG HUẤN THƯ VIỆN SINH VIÊN VỤ NSLONGHOA
For any questions, send Email to:  phvpghh@aol.com
Copyright © 2003. PhatHocVienPGHH. All rights reserved.
Revised: 01/11/08