LƯ TƯỞNG BỒ TÁT và BỒ TÁT ĐẠO
 
 

 

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU

I . CHƯƠNG 1.

Những Khái Niệm Căn Bản Về Lư Tưởng Bồ Tát và Bồ Tát Đạo.

II. CHƯƠNG 2.

Ba Vị Đại Bồ Tát Quan Trọng của Phật Giáo Đại Thừa: Đại Bi Quán Thế Âm - Đại Trí Văn Thù Sư Lợi - Đại Nguyện Địa Tạng Vương.

ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.

2.1. Thân Thế - Hành Trạng – Danh Hiệu.

2.2. Thần Chú Đại Bi, Viên Ngọc của Người Cùng Tử.

 

ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT.

2.3. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Lưỡi Gươm Vàng Trí Tuệ.

 

ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT.

2.4. Thông Điệp của Bồ Tát Địa Tạng Qua Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện.

2.5 Bồ Tát Địa Tạng, Người Bảo Vệ Trẻ Con Trong Truyền Thống Phật Giáo Nhật Bản.

III. CHƯƠNG 3.

Người Cư Sĩ Phật Tử VN Và Con Đường Hành Tŕ Bồ Tát Đạo.

Điểm Qua Ba Phong Trào Cư Sĩ Lớn của Phật Giáo Đại Thừa: Bạch Liên Giáo (Trung Hoa), Phật Giáo Hoà Hảo (Việt Nam), và Soka Gakkai (Nhật Bản).

 

LỜI BẠT

Thơ Phan Lạc Giang Đông.

CHÚ THÍCH

SÁCH, TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC.

   - Phụ Lục 1: Kinh Từ Bi.

   - Phụ Lục 2: Bồ Tát Hạnh (Trích) - Bồ Tát Thánh Thiên.

   - Phụ Lục 3: Phát Bồ Đề Tâm - Đại sư Thật Hiền.

[ML] [CH1] [CH2] [2.1] [2.2] [2.3] [2.4] [2.5] [CH3] [BAT] [CT] [PHULUC] [STK]

HOME GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỌC TR̀NH HỘI ĐỒNG GIẢNG HUẤN THƯ VIỆN SINH VIÊN VỤ NSLONGHOA
For any questions, send Email to:  phvpghh@aol.com
Copyright © 2003. PhatHocVienPGHH. All rights reserved.
Revised: 01/11/08