LƯ TƯỞNG BỒ TÁT và BỒ TÁT ĐẠO
 
 

 

CHƯƠNG II.

Ba Vị Đại Bồ Tát của Phật Giáo Đại Thừa: Đại Bi Quán Thế Âm - Đại Trí Văn Thù Sư Lợi - Đại Nguyện Địa Tạng Vương.

ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.

2.1. Thân Thế - Hành Trạng – Danh Hiệu.

2.2. Thần Chú Đại Bi, Viên Ngọc của Người Cùng Tử.

 

ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT.

2.3. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Lưỡi Gươm Vàng Trí Tuệ.

 

ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT.

2.4. Thông Điệp của Bồ Tát Địa Tạng Qua Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện.

2.5 Bồ Tát Địa Tạng, Người Bảo Vệ Trẻ Con Trong Truyền Thống Phật Giáo Nhật Bản.

 

[ML] [CH1] [CH2] [2.1] [2.2] [2.3] [2.4] [2.5] [CH3] [BAT] [CT] [PHULUC] [STK]

HOME GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỌC TR̀NH HỘI ĐỒNG GIẢNG HUẤN THƯ VIỆN NSLONGHOA